قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی

نویسنده: دکتر حسین عادل زاده
قیمت آخرین معامله

معمولا قیمت آخرین معامله هر سهم با قیمت پایانی مقایسه می‌شود...
بیشتر