معرفی انواع شاخص‌های بورس

نویسنده: یوسف کفاش
شاخص، در مفهوم کلی، معیاری است که براساس آن می‌توان چیـزی را تشخیص داد.

در بورس هم، شاخص‌ها، در...
بیشتر