معیار ترینر

نویسنده: میثم رضایی
شاخص ترینر یا Treynor Index معیاری برای ارزیابی عملکرد است که بازده مازاد را نسبت به ریسک سیستماتیک...
بیشتر